PRIVACYVERKLARING

NAOOMEVENTS, gevestigd aan Van Wijklaan 3 2678 NJ De Lier, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt wanneer je van onze diensten gebruikmaakt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Op dit moment lees je de privacyverklaring van NAOOMEVENTS. NAOOMEVENTS is een weddingplanbureau dat zich richt op het organiseren van bruiloften in zowel het binnen- als buitenland. De klanten zijn aanstaande bruidsparen die een weddingplanner inschakelen. Rondom het organiseren van een bruiloft zijn er contacten met het bruidspaar en diens familie en met diverse leveranciers. 

NAOOMEVENTS is een eenmanszaak welke wordt gedreven door Naomi Grootscholten. Naomi Grootscholten is ook het contactpersoon voor privacy gerelateerde aangelegenheden.

PERSOONSGEGEVENS

NAOOMEVENTS verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief vertrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens die worden ingevuld op websites van derden (bijv. meer offerte aanvragen);
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • IP-adres, browser en systeem.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@naoomevents.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL

NAOOMEVENTS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Het maken van een draaiboek waarin de toruwdag tot ieder detail beschreven staat. Het is onvermijdelijk dat in dit draaiboek namen van het bruidspaar, de familie en de leveranciers genoemd worden. De hoeveelheid persoonsgebonden informatie wordt zo beperkt mogelijk gehouden, zoveel min mogelijk en zoveel als noodzakelijk (namen, adressen, telefoonnummers, geslacht, mailadressen). Dergelijke draaiboeken zijn uniek per huwelijk. Teneinde de privacy te beschermen worden de draaiboeken uitsluitend gedeeld met diegenen die hier direct behoefte aan hebben. Persoonsgegevens worden bewaard conform de richtlijn die de Nederlandse fiscus stelt;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • NAOOMEVENTS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

NAOOMEVENTS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NAOOMEVENTS) tussen zit.

HOE (LANG) WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Als je contact met ons opneemt bewaren wij jouw contactgegevens maximaal 1 jaar. De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst bewaren wij voor 7 jaar. Dit is een wettelijke plicht. Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening bewaren wij tot 1 jaar na het einde van de dienstverlening.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

NAOOMEVENTS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. NAOOMEVENTS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

NAOOMEVENTS gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NAOOMEVENTS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. NAOOMEVENTS gebruikt daarnaast analytische cookies van om bij te kunnen houden bezoekers gebruik maken van de website.
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NAOOMEVENTS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@naoomevents.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. NAOOMEVENTS wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

NAOOMEVENTS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Relevante documenten (offertes, draaiboeken, websites, mails, foto’s enzovoort) worden geproduceerd met officiële software. Deze software is password beveiligd en bevindt zich – net als de externe harde schijven waarop backups staan – in een af te sluiten ruimte. De opslag van uitgeprinte documenten vindt ook plaats in een afgesloten ruimte. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@naoomevents.nl.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Privacy is essentieel voor de klanten en leveranciers in de trouwbranche. NAOOMEVENTS is zich dan ook bewust van de privacy gevoeligheid rondom haar dienstverlening. Zonder schriftelijke toestemming van het bruidspaar wordt in social media en op de website geen informatie over het bruidspaar genoemd. In het geval dat NAOOMEVENTS geassisteerd wordt door andere weddingplanners, wordt schriftelijk overeengekomen dat dit ook geldt voor de assistenten.

In de contacten met leveranciers wordt mondeling en schriftelijk toegelicht hoe belangrijk privacy is voor het betreffende bruidspaar en hun familie. In de afgelopen jaren heeft NAOOMEVENTS een netwerk van betrouwbare leveranciers opgebouwd die een prudente werkwijze aangaande privacy hebben.

Bekend van o.a.

De beste van Nederland Girls of Honour Ziwa BWPN RTL4 SBS6 De Rabo Start Award